Sztálin jövendölése Oroszországról

Megdöbbentően pontos előrejelzéseket hagyott rank I V. Sztálin. Melyek közül már sok minden be is teljesült.

  1. V. Sztálin nemcsak a Szovjetunióval kapcsolatban tett a jövőre vonatkozó bámulatos éleslátásra valló megjegyzéseket, hanem Oroszországról, az orosz népről és általában a keleti régióról. (R. Koszolápov cikkét idézzük,, melynek címe: “Milyennek látta Sztálin az igazságot?”

(A Pravda 1998. Július 4-én foglalkozott ezzel). Így ír: 1939-ben, a finnekkel vívott háború közvetlen előestéjén I. V. Sztálin magához hivatta dolgozó szobájába beszélgetésre a cári idők egyik generálisának leányát,, Alexandra Mihajlovna Kollontajt, a hires forradalmár asszonyt, (aki 1915-től kezdve benne volt a mozgalmi életben), aki éppen abban az időben Svédország nagyköveteként dolgozott. (1930-1945-ig).

Ez a bizalmas beszélgetés nagy hatással volt A. M. Kollontájra, s a következőket írja erről: “A Kremlből kifelé nem is mentem, hanem röpültem, egész úton ismételgetve azokat a szavakat, amelyeket Sztálin mondott, hogy el ne felejtsem. Hazaérve, ahogy végre becsuktam magam mögött az ajtót, azonnal nekifogtam az írásnak. Már nagyon késő este volt. De Sztálin szavai kitörölhetetlenül bevésődtek a szívembe! Egészen más szemekkel kezdtem szemlélni a világot, mint annakelőtte. Más alkalmakkor_ például már a háború kitörése után is és a háború befejezése után is sokszor emlékezetembe idéztem ezt a beszélgetést, s az általam akkor leírtakat milliószor átolvasgattam, s mindig találtam Sztálin szavaiban valamit, ami újabb megvilágításba helyezte az éppen akkor zajló eseményeket előttem…

S most, ebben a pillanatban is lelki szemeimmel újra látom Sztálin dolgozószobáját, s benne Szálin asztalát, mely szokatlanul hosszú volt…

Utolsó szavaival búcsúzásképpen a következőket mondta nekem: “Legyen erős! Nehéz idők jönnek, melyeket túl kell élni. Igen, túltesszük magunkat a nehézségeken! Mindenképpen felülemelkedünk az összes problémán! Elsősorban az egészségére vigyázzon, Asszonyom! Védje meg a testét és a lelkét, koncentráljon a harcra, és erősödjék általa.”

A Sztálinnak folytatott beszélgetésről írt feljegyzést A. M. Kollontáj naplóiban találták meg, mivelhogy Kollontájnak az volt a szokása, hogy hosszú időn keresztül naplót vezetett..

A legelső alkalom, amikor a napvilágra kerültek ezek a feljegyzések, akkor történt, amikor A. M. Kollontájjal foglalkozó történész és életrajzró, M. I. Tors, a történelemtudományok doktora R. I. Koszolápov professzorral együttműködve 1998-ban kinyomtatta a Dialógus című hírlapban.

  1. V. Sztálin a következőket mondta: “Pártunk és népünk tetteit eltorzítják és sárral dobálják majd, ez a ténykedés először majd külföldön ölt majd testet, majd a mi országunkban is elhatalmasodik. A cionizmus jegyében fogant imperialista hatalmak, amelyek teljes és kizárólagos világuralomra törnek,, kegyetlen megtorlásra és leszámolásra készül, feni a fogát a mi eredményeinkre és sikereinkre, melyeket bekebelezni készül. Ugrásra készen, vérben forgó szemekkel néz Oroszországra , arra a prédára, mely reményei szerint ásványkincseit barbár alattvalóként a labia elé teríti majd. Az én nevemet is sárba tiporják majd, rágalmakat és mindenféle hazugságokat terjesztve rólam. Szörnyű és gonosz tettek sorával vádolnak meg majd engem. A világuralomra törő cionizmus teljes erejével azon less, hogy a mi szövetségünket aláássa, és megsemmisítse. Teszi ezt majd annak érdekében, hogy hogy a térdre kényszerített Oroszország többé soha ne legyen képes felállni. Éppen a szövetségbe forrt köztársaságokban van a Szovjetunió ereje. A cionista erők aknamunkája éppen ezt a szent szövetséget célozza meg majd elsőnek, s a szövetséget összekötő szálakat igyekszik majd meggyengíteni és széttépni, s első lépésben az Oroszország szívétől legmesszebb eső területek* borulnak majd lángba, hogy ez az anyatestből való erőszakos leszakítás akár vérontás árán is megtörténhessen (*ford. megj. Legmesszebb eső területek= окраина, okraina – releváns szó- Ukrajna). Annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg, védekeznünk kell, s ennek a védelemnek a kidolgozása még feladatként előttünk áll. Gigantikus munka áll előttünk ezen a téren. Ennek a fertőnek a talaján visszafojthatatlanul felüti a fejét majd a nacionalizmus is. Ennek kapcsán az internacionalizmus kárt szenved és kiveszőben lesznek az olyan nemes érzések is, mint a hazaszeretet. Mindezek elhalványulnak majd és háttérbe szorulnak, de csak egy kis időre. A népek között elhatalmasodik a nacionalizmus rákfenéje, állandó gócpontokat képezve, öldöklést és vérontást hagyva maga után. Süket és elvakult apró emberkék kerülnek vezető pozícióba közöttük, kiknek legfőbb ismertetőjele az, hogy készek árulást árulásra halmozni, s a káosz isteneiként saját népük csonthalmain tivornyázni! Az események alakulása sátáni méreteket ölt majd, kiszámíthatatlan, követhetetlen, sokszor váratlan buktatókkal lesz tele. Keleten lázadás veszi kezdetét, s a nyugati világgal éles konfliktusba kerülünk. Hoszú és kínkeserves lesz ez a harccal teli időszak, és ha kénköves eső esik is, egy idő után lecsendesül a vihar, s a túlélő új nemzedékek már másként fognak tekinteni a világra, s figyelmük újra ráirányul szocialista Hazánk győzelmére és vívmányaira, azokra az eredményekre, emelyekre mi most annyira büszkék lehetünk. Újabb és újabb nemzedékek következnek majd, akik időben hozzánk egyre távolabb lesznek, de lélekben hozzánk egyre közelebb kerülnek majd. És ők lesznek majd azok, akik újra felemelik majd ősapáik vörös zászlaját, és dicsőségre viszik a szocializmus és a kommunizmus ügyét. Jövőjüket az általunk megkezdett úton fogják építeni.”

Kollontáj naplója Sztálin következő szavaival folytatódik: “ Ez a gigászi teher az orosz nép vállait fogja nyomni. Mert az orosz nép nagysága mindenekfeletti. Az orosz nép jószívűsége messze földön ismert. Az összes népek között az orosz népnek van a legnagyobb béketűrése. Az orosz nép között a kiművelt emberfők száma a legmagasabb. Arra született, hogy más népeken segítsen! Nehéz és veszélyes időkben az oroszlán bátorságával vetekszik.. Feltalálja magát a legnehezebb korülmények között is, önálló, helyes döntések meghozatalára képes. Kitartó és gerinces, becsületes. Törekszik álmai megvalósítására! Célját sohasem téveszti szeme elől. Mindezen tulajdonságaiból kifolyólag sokkal nehezebb az élete, mint más népeknek. Ha nagy baj van, ő az egyetlen, akire valóban támaszkodni lehet. Az orosz népet nem lehet legyőzni, forrásai minden tekintetben kiapadhatatlanok!!!

Forrás: http://isi-2012.blogspot.com/