Nemere,a dezinformátor-7.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

kep-6_6_2-bAz Európa keleti felén a náci megszállást és rémuralmat felszámoló Vörös Hadsereg győzelme Nemere szerint csak egy elenyésző kisebbség számára volt felszabadulás és egy még a náciknál is rosszabb zsarnok uralmát hozta el valójában.

„Magyarországon vagy másutt a szovjet Vörös Hadsereg megérkezése egyfajta szabadulást hozott az előző állapotból.De ez csak egy elenyésző kisebbség lehetett.Kelet-Közép-Európa államai számára ez a sereg igazából egy 45 éves rabságot hozott.Nem kis mértékben köszönhető volt ez mindazoknak a nyugati politikusoknak is,akiket olyannyira elvakított a Hitler és a nácik elleni harc,hogy emiatt nem is láttak semmi egyebet.Nem vették észre,hogy egy másik még félelmetesebb zsarnok tör rá a népekre.”-írja.

A könyvében eddig leírtak csak azt mutatták meg,hogy elkötelezett híve a kapitalizmusnak és kérlelhetetlen ellensége a kommunizmusnak.Itt azonban arra enged következtetni mintha szimpatizálna is az Európát romba döntő,népírtó,minden világnézetnél károsabb,embertelen náci eszmével és az általuk elkövetett rémtettekkel.Az általa csak „elenyésző kisebbség”-ként meghatározott zsidók,cigányok,kommunisták vagy bárki aki baloldali nézeteket vallott és akiket a nácik a teljes kiirtásra ítéltettek a háború alatt(de már előtte is egészen Hitler németországi hatalomra kerülése óta)oly mértékű kegyetlenséget,embertelenséget és tömeges népirtást szenvedtek el amilyenre előtte még soha nem volt példa a világtörténelemben.Európa szerte a háború alatt a nácizmus17 millió civil áldozatot követelt.Köztük 6 millió zsidó,másfél millió cigány több millió a megszállt területeken élő kommunista,baloldali érzelmű,hazafi,értelmiségi polgári lakos és mindenkit aki nem volt feltétlen híve és kiszolgálója a náciknak és csatlósaiknak.

TN6_1111008218188A Magyarországra érkezett Vörös Hadsereg 1945.április 4.-én űzte ki hivatalosan hazánkból az utolsó német egységeket.Ez sokáig a Felszabadulás Napjának ünnepe volt.A rendszerváltás és az elmúlt évek fasizálódásának következtében azonban mára sokan megszállásnak tartják,ahogyan azt Nemere is igyekszik olvasótáborának a fejébe sulykolni.

Milyen állapotok uralkodtak a felszabadulás előtt Magyarországon?Nemere szerint ugyanis csak egy elenyésző kisebbség számára volt igazi felszabadulás a többség számára egy sokkal rosszabb világ kezdetét jelentette.

A totális pusztulást hozó fasiszta diktatúra kialakulása és következményeihez az út már 1920-ban Horthy Miklós hatalomra kerülésével megkezdődött.24 éves kormányzósága alatt alakította ki antiszemita,szélsőjobboldali,németbarát és revizionista politikáját.Ez sodorta bele Magyarországot a világháborúba,lehetővé tette a nyilasok hatalomra kerülését és vezetett a magyarországi holokauszthoz.A Horthy kormányzásának ideje alatt bevezetett zsidó ellenes törvények és intézkedések,a német hadi gépezet kiszolgálása(közte a 2.Magyar Hadsereg biztos pusztulásba küldése a Don-kanyarnál) 1944.október 15.-e után Szálasi Ferenc és a nyilasok hatalomra kerülésével csúcsosodtak ki.Az ekkor már a keleti országrészt felszabadító Vörös Hadseregnek köszönhetően Szálasi és pribékjei a fővárost és a nyugati országrészt tartották uralmuk alatt ennek ellenére a pusztításuk minden képzeletet felűlmúlt.Nem csak a zsidók,cigányok,kommunisták estek áldozatául a nyilas terrornak hanem mindenki aki nem volt feltétlen híve Szálasinak és hagymázas eszmerendszerének.Az általuk és a németek által ellenőrzött területeken a totális anarchia és terror tombolt.A deportálások,halálmenetek,Dunába lövések és a 440 ezer magyar zsidó kiirtása sehol máshol a világon nem tapasztalható gyorsasággal és kegyetlenséggel ment végbe.Ehhez nagyban hozzájárult a magyar hatóságok és a nácikkal szimpatizáló polgárok lelkes közreműködése is mely még magukat a nácikat is meglepte.Edmund Weesenmayer magyarország tejhatalmú német megbízottja a Nürnbergi perben tett tanuvallomásában ki is emelte a magyarok hathatós közreműködését a „zsidótalanításban”:

Ha a magyarok vaskövetkezetességgel tagadták volna meg a német kívánságot a zsidókérdésben, annak megoldására sor nem kerülhetett volna. Nyomás lett volna, de – az 1944-es év már »krízisév« volt – nem lett volna hatalmi erő egymillió ember megjelölésére, összefogására és deportálására. Ez egy olyan hatalmas rendőri feladat, amelynek elvégzését három hónap alatt csak a lelkes magyar teljes hatósági és karhatalmi apparátus tette lehetővé. Kívülről nem tudtak volna megfelelő erőt hozni e célra, mert csak az tudta volna elvégezni, amelyik az országot, népét ismeri s a nyelvet beszéli. Eichmannak csak igen kis törzse volt. Ilyen gyorsan és ennyire súrlódásmentesen – csak a magyar kormány teljes segítségével volt lehetséges.”

6269A magyar csendőrség és karhatalmi apparátuson kívül a polgári lakosság egy része is minden embertelenséget felülmúlva asszisztált és részt vett a zsidók kifosztásában és legyilkolásában.Ez volt az az állapot ami Nemere szerint jobb volt mint az utána következő 45 év szocializmus.A Vörös Hadsereg egy ilyen országba érkezett és űzte ki a németeket,szabadította fel Magyarországot.Csak a bűnösök számára nem volt ez felszabadulás.

Az országot pokoli harcok árán felszabadító Szovjet katonák által elkövetett bűncselekmények eltúlzása nem csak Nemere könyvében de a köztudatban is jellemző mind a mai napig.Több tízezer nő megerőszakolásáról,az ország teljes kifosztásáról,mészárlásokról keringenek rémtörténetek és ezeket papírra is veti Nemere.Természetesen előfordultak törvénytelenségek,túlkapások és erőszakoskodó katonák is de ezt általánosnak nyilvánítani a teljes Vörös Hadseregre közönséges hazugság!1941-ben Magyarország üzent hadat a Szovjetuniónak a Kassai bombázás ürügyén aminek részletei máig nem tisztázottak.Egyes elméletek szerint a németek a lengyelektől zsákmányolt gépekkel bombázták Kassát,hogy bevonják Magyarországot a szovjetek elleni hadjáratba mások szerint a románokkal végeztették el ezt a piszkos munkát.Az önbombázást sem lehet elvetni mint elméletet ahogyan a németek is egy színlelt támadást szerveztek meg 1939-ben ürügyként Lengyelország lerohanására.Mindenfajta vizsgálat nélkül az egyébként is háborús lázban égő magyar kormány azonnal hadat üzent a Szovjetuniónak.1942-ben a teljes 2.magyar hadsereget a keleti frontra vezényelték.Idegen földre,idegen érdekekért.A végeredményt mindannyian tudjuk.A német agresszorok oldalán a Szovjeteket saját földjükön megtámadó 2.magyar hadsereg a Don-kanyarnál megsemmisítő vereséget szenvedett.A köztudatban ez is egy olyan tragédia emlékeként él amiben a sátáni kommunisták lemészárolták a 2. magyar hadsereget.A magyarok azonban nem honvédelem céljából mentek el ilyen távol a hazájuktól,hanem a németek oldalán a Szovjetunió és a kommunizmus megsemmisítéséért küzdöttek.A szovjetek voltak akik a hazájukra támadó fasiszta erők és csatlósaik ellen hősies küzdelemben felülkerekedtek.A Magyarországot felszabadító Vörös Hadsereg kiskatonáinak emlékeiben még biztosan élénken élt a nácikkal kollaboráló magyarok támadása a keleti fronton.Egy részük talán bosszúra éhesen érkezett Magyarországra de ez semmiképp sem tekinthető egy általános barbár jellemvonásnak a Vörös Hadseregnél.Az ország teljes kifosztása pedig még a legkisebb mértékben sem vehető komolyan egy addigra már a végletekig kimerült a nyilasok és németek által teljesen kifosztott és a háború során felperzselt országban.

A Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok témája egy másik nagy és fájdalmas seb országunk történelmében.

Még emléknapja is van.A számok itt is eltérőek a különböző forrásokban.Nemere mindent összevetve Magyarország emberveszteségét a 2. világháborúban 440 ezerben állapítja meg(ami képtelenség hisz csak a zsidó áldozatok száma ennyi)mindezt azért,hogy túl tudja szárnyalni a Szovjetunióba elhurcoltak számával amit 600 ezerre tesz.Itt is igyekszik a nácik által okozott kárt eltörpíteni és a szovjeteket egy sokkal hatalmasabb és gonoszabb ellenségként lefesteni.VARGA ÉVA MÁRIA: MAGYAR HADIFOGLYOK ÉS INTERNÁLTAK A SZOVJETUNIÓBAN AZ

OROSZORSZÁGI LEVÉLTÁRI FORRÁSOK TÜKRÉBEN (1941–1956) című munkája orosz levéltári anyagokra támaszkodva igyekszik objektív és mindenre kiterjedő képet alkotni a szovjet hadifogságba esettek számáról és sorsáról.Nem csak puszta számadatokkal dobálózik,hanem a hadifogságig vezető magyar politika felelősségére is rávilágít.Lerántja a leplet a Don-kanyarban elesettek és fogságba kerültek mára áldozatként való beállításának szándékáról is.

Az utóbbi időben mindjobban háttérbe szorulnak azok a kérdések, hogy minek a következménye és kik a felelősei a

hadifogsághoz vezető politikának. Egyes munkák már-már azt érzékeltetik, hogy az

egészért a Szovjetunió, s esetleg volt szövetségeseik lennének a felelősök, mivel a német

nemzetiségűek jóvátételi munkára való elviteléhez ők is hozzájárultak. Ám a valóságban a

hadifoglyok – akik többsége később maga is felismerte – nem a hazáért, annak érdekeiért

harcoltak, hanem egy történelmi kényszerhelyzet, a Horthy-rendszer által folytatott háború

áldozatai, és éppen mivel áldozatokról van szó, akkor tisztelgünk az emlékük előtt, ha az

áldozattá válásuk folyamatának okait és sorsukat objektíven mutatjuk be. A „márványban

fagyott arccal”

meghaltak, és a szögesdrót mögé került „kisemberek”megértették azt, amit

a sorsukból politikai tőkét kovácsolni kívánó utókor nem képes fel fogni, hogy nincs rá

elfogadható magyarázat, mit kerestek a magyar katonák a Don-kanyarban”-írja.

Az ő részletes kutatómunkájára támaszkodva a teljes magyar területről,a Don-kanyarnál és a világháború során

Európa egész területéről szovjet fogságba esett magyar,magyar származású vagy a magyar hadseregben harcolók száma 500 ezerre tehető.Ezek között megtalálhatóak csehek,szlovákok,románok,németek,ukránok és még számtalan más nemzetiségű akik a megváltozott határok miatt vagy a német és magyar hadseregben való szolgálatuk miatt „magyar”besorolást kaptak.Ebből 210 ezret még 1945-ben szabadon engedtek anélkül,hogy valaha is a Szovjetunió területére léptek volna.A fennmaradó 300 ezer fogoly pedig a háború lezárását követően 1948-ig(a természetes és egyéb halálozási rátát figyelembe véve)hazakerült a Kárpát medence különböző országaiba.1948 végére 7500 magyar vagy annak tartott hadifogolyt tartottak számon a Szovjetunió területén.

hadifoglyokMindeközben nemcsak Nemere de az egész világ megfeledkezik a Nyugati hadifogságba esettek számáról és viszontagságos sorsáról.A kapitalista hazugság és propaganda gépezet melyhez mérhető nincs még egy a világon teljes homályba és feledésbe taszította a kultúra,szabadság és emberiesség bajnokainak tartott nyugati szövetségesek által hadifogságban tartottak kegyetlen sorsát(csak Európában 8000 hadifogoly és jóvátételi tábort üzemeltettek a győztes nyugati hatalmak).Ezek közül is kiemelkedik Franciaország aki a háború befejeztével 2 millió hadifoglyot kért jóvátételi munkára a szövetségesektől és ebből egymilliót meg is kapott.Ebből 50 ezer volt magyar úgy,hogy Magyarország és Franciaország a háború alatt nem is állt hadiállapotban egymással!

A „bolsevik rém”-képpel elhomályosított agyú magyar hadifoglyok szinte boldogan vonultak a francia munkaszolgálati táborokba,hogy sikerült elkerülniük a szovjet hadifogságot.Az ott uralkodó áldatlan állapotok és hírhedt kegyetlenkedések,erőszakos besorozások a francia idegenlégióba azonban hamar elfoszlatta minden reményüket.A szörnyű bánásmód és éhezés következtében néhány hónap alatt minden hetedik fogoly meghalt.Voltak akik a kegyetlen bánásmód elől önként soroztatták be magukat az idegenlégióba és kerültek Vietnamba ahol ezrével pusztultak el kényszerből harcolva a francia érdekekért.

Természetesen erről manapság szinte tabu beszélni és divattá vált csak a Szovjetunióba került hadifoglyokról és sorsukról rémmeséket gyártani.

 

Bottka Roland