A Népi Front lapja

Nemere,a dezinformátor-7.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

kep-6_6_2-bAz Európa keleti felén a náci megszállást és rémuralmat felszámoló Vörös Hadsereg győzelme Nemere szerint csak egy elenyésző kisebbség számára volt felszabadulás és egy még a náciknál is rosszabb zsarnok uralmát hozta el valójában.

„Magyarországon vagy másutt a szovjet Vörös Hadsereg megérkezése egyfajta szabadulást hozott az előző állapotból.De ez csak egy elenyésző kisebbség lehetett.Kelet-Közép-Európa államai számára ez a sereg igazából egy 45 éves rabságot hozott.Nem kis mértékben köszönhető volt ez mindazoknak a nyugati politikusoknak is,akiket olyannyira elvakított a Hitler és a nácik elleni harc,hogy emiatt nem is láttak semmi egyebet.Nem vették észre,hogy egy másik még félelmetesebb zsarnok tör rá a népekre.”-írja.

A könyvében eddig leírtak csak azt mutatták meg,hogy elkötelezett híve a kapitalizmusnak és kérlelhetetlen ellensége a kommunizmusnak.Itt azonban arra enged következtetni mintha szimpatizálna is az Európát romba döntő,népírtó,minden világnézetnél károsabb,embertelen náci eszmével és az általuk elkövetett rémtettekkel.Az általa csak „elenyésző kisebbség”-ként meghatározott zsidók,cigányok,kommunisták vagy bárki aki baloldali nézeteket vallott és akiket a nácik a teljes kiirtásra ítéltettek a háború alatt(de már előtte is egészen Hitler németországi hatalomra kerülése óta)oly mértékű kegyetlenséget,embertelenséget és tömeges népirtást szenvedtek el amilyenre előtte még soha nem volt példa a világtörténelemben.Európa szerte a háború alatt a nácizmus17 millió civil áldozatot követelt.Köztük 6 millió zsidó,másfél millió cigány több millió a megszállt területeken élő kommunista,baloldali érzelmű,hazafi,értelmiségi polgári lakos és mindenkit aki nem volt feltétlen híve és kiszolgálója a náciknak és csatlósaiknak.

TN6_1111008218188A Magyarországra érkezett Vörös Hadsereg 1945.április 4.-én űzte ki hivatalosan hazánkból az utolsó német egységeket.Ez sokáig a Felszabadulás Napjának ünnepe volt.A rendszerváltás és az elmúlt évek fasizálódásának következtében azonban mára sokan megszállásnak tartják,ahogyan azt Nemere is igyekszik olvasótáborának a fejébe sulykolni.

Milyen állapotok uralkodtak a felszabadulás előtt Magyarországon?Nemere szerint ugyanis csak egy elenyésző kisebbség számára volt igazi felszabadulás a többség számára egy sokkal rosszabb világ kezdetét jelentette.

A totális pusztulást hozó fasiszta diktatúra kialakulása és következményeihez az út már 1920-ban Horthy Miklós hatalomra kerülésével megkezdődött.24 éves kormányzósága alatt alakította ki antiszemita,szélsőjobboldali,németbarát és revizionista politikáját.Ez sodorta bele Magyarországot a világháborúba,lehetővé tette a nyilasok hatalomra kerülését és vezetett a magyarországi holokauszthoz.A Horthy kormányzásának ideje alatt bevezetett zsidó ellenes törvények és intézkedések,a német hadi gépezet kiszolgálása(közte a 2.Magyar Hadsereg biztos pusztulásba küldése a Don-kanyarnál) 1944.október 15.-e után Szálasi Ferenc és a nyilasok hatalomra kerülésével csúcsosodtak ki.Az ekkor már a keleti országrészt felszabadító Vörös Hadseregnek köszönhetően Szálasi és pribékjei a fővárost és a nyugati országrészt tartották uralmuk alatt ennek ellenére a pusztításuk minden képzeletet felűlmúlt.Nem csak a zsidók,cigányok,kommunisták estek áldozatául a nyilas terrornak hanem mindenki aki nem volt feltétlen híve Szálasinak és hagymázas eszmerendszerének.Az általuk és a németek által ellenőrzött területeken a totális anarchia és terror tombolt.A deportálások,halálmenetek,Dunába lövések és a 440 ezer magyar zsidó kiirtása sehol máshol a világon nem tapasztalható gyorsasággal és kegyetlenséggel ment végbe.Ehhez nagyban hozzájárult a magyar hatóságok és a nácikkal szimpatizáló polgárok lelkes közreműködése is mely még magukat a nácikat is meglepte.Edmund Weesenmayer magyarország tejhatalmú német megbízottja a Nürnbergi perben tett tanuvallomásában ki is emelte a magyarok hathatós közreműködését a „zsidótalanításban”:

Ha a magyarok vaskövetkezetességgel tagadták volna meg a német kívánságot a zsidókérdésben, annak megoldására sor nem kerülhetett volna. Nyomás lett volna, de – az 1944-es év már »krízisév« volt – nem lett volna hatalmi erő egymillió ember megjelölésére, összefogására és deportálására. Ez egy olyan hatalmas rendőri feladat, amelynek elvégzését három hónap alatt csak a lelkes magyar teljes hatósági és karhatalmi apparátus tette lehetővé. Kívülről nem tudtak volna megfelelő erőt hozni e célra, mert csak az tudta volna elvégezni, amelyik az országot, népét ismeri s a nyelvet beszéli. Eichmannak csak igen kis törzse volt. Ilyen gyorsan és ennyire súrlódásmentesen – csak a magyar kormány teljes segítségével volt lehetséges.”

6269A magyar csendőrség és karhatalmi apparátuson kívül a polgári lakosság egy része is minden embertelenséget felülmúlva asszisztált és részt vett a zsidók kifosztásában és legyilkolásában.Ez volt az az állapot ami Nemere szerint jobb volt mint az utána következő 45 év szocializmus.A Vörös Hadsereg egy ilyen országba érkezett és űzte ki a németeket,szabadította fel Magyarországot.Csak a bűnösök számára nem volt ez felszabadulás.

Az országot pokoli harcok árán felszabadító Szovjet katonák által elkövetett bűncselekmények eltúlzása nem csak Nemere könyvében de a köztudatban is jellemző mind a mai napig.Több tízezer nő megerőszakolásáról,az ország teljes kifosztásáról,mészárlásokról keringenek rémtörténetek és ezeket papírra is veti Nemere.Természetesen előfordultak törvénytelenségek,túlkapások és erőszakoskodó katonák is de ezt általánosnak nyilvánítani a teljes Vörös Hadseregre közönséges hazugság!1941-ben Magyarország üzent hadat a Szovjetuniónak a Kassai bombázás ürügyén aminek részletei máig nem tisztázottak.Egyes elméletek szerint a németek a lengyelektől zsákmányolt gépekkel bombázták Kassát,hogy bevonják Magyarországot a szovjetek elleni hadjáratba mások szerint a románokkal végeztették el ezt a piszkos munkát.Az önbombázást sem lehet elvetni mint elméletet ahogyan a németek is egy színlelt támadást szerveztek meg 1939-ben ürügyként Lengyelország lerohanására.Mindenfajta vizsgálat nélkül az egyébként is háborús lázban égő magyar kormány azonnal hadat üzent a Szovjetuniónak.1942-ben a teljes 2.magyar hadsereget a keleti frontra vezényelték.Idegen földre,idegen érdekekért.A végeredményt mindannyian tudjuk.A német agresszorok oldalán a Szovjeteket saját földjükön megtámadó 2.magyar hadsereg a Don-kanyarnál megsemmisítő vereséget szenvedett.A köztudatban ez is egy olyan tragédia emlékeként él amiben a sátáni kommunisták lemészárolták a 2. magyar hadsereget.A magyarok azonban nem honvédelem céljából mentek el ilyen távol a hazájuktól,hanem a németek oldalán a Szovjetunió és a kommunizmus megsemmisítéséért küzdöttek.A szovjetek voltak akik a hazájukra támadó fasiszta erők és csatlósaik ellen hősies küzdelemben felülkerekedtek.A Magyarországot felszabadító Vörös Hadsereg kiskatonáinak emlékeiben még biztosan élénken élt a nácikkal kollaboráló magyarok támadása a keleti fronton.Egy részük talán bosszúra éhesen érkezett Magyarországra de ez semmiképp sem tekinthető egy általános barbár jellemvonásnak a Vörös Hadseregnél.Az ország teljes kifosztása pedig még a legkisebb mértékben sem vehető komolyan egy addigra már a végletekig kimerült a nyilasok és németek által teljesen kifosztott és a háború során felperzselt országban.

A Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok témája egy másik nagy és fájdalmas seb országunk történelmében.

Még emléknapja is van.A számok itt is eltérőek a különböző forrásokban.Nemere mindent összevetve Magyarország emberveszteségét a 2. világháborúban 440 ezerben állapítja meg(ami képtelenség hisz csak a zsidó áldozatok száma ennyi)mindezt azért,hogy túl tudja szárnyalni a Szovjetunióba elhurcoltak számával amit 600 ezerre tesz.Itt is igyekszik a nácik által okozott kárt eltörpíteni és a szovjeteket egy sokkal hatalmasabb és gonoszabb ellenségként lefesteni.VARGA ÉVA MÁRIA: MAGYAR HADIFOGLYOK ÉS INTERNÁLTAK A SZOVJETUNIÓBAN AZ

OROSZORSZÁGI LEVÉLTÁRI FORRÁSOK TÜKRÉBEN (1941–1956) című munkája orosz levéltári anyagokra támaszkodva igyekszik objektív és mindenre kiterjedő képet alkotni a szovjet hadifogságba esettek számáról és sorsáról.Nem csak puszta számadatokkal dobálózik,hanem a hadifogságig vezető magyar politika felelősségére is rávilágít.Lerántja a leplet a Don-kanyarban elesettek és fogságba kerültek mára áldozatként való beállításának szándékáról is.

Az utóbbi időben mindjobban háttérbe szorulnak azok a kérdések, hogy minek a következménye és kik a felelősei a

hadifogsághoz vezető politikának. Egyes munkák már-már azt érzékeltetik, hogy az

egészért a Szovjetunió, s esetleg volt szövetségeseik lennének a felelősök, mivel a német

nemzetiségűek jóvátételi munkára való elviteléhez ők is hozzájárultak. Ám a valóságban a

hadifoglyok – akik többsége később maga is felismerte – nem a hazáért, annak érdekeiért

harcoltak, hanem egy történelmi kényszerhelyzet, a Horthy-rendszer által folytatott háború

áldozatai, és éppen mivel áldozatokról van szó, akkor tisztelgünk az emlékük előtt, ha az

áldozattá válásuk folyamatának okait és sorsukat objektíven mutatjuk be. A „márványban

fagyott arccal”

meghaltak, és a szögesdrót mögé került „kisemberek”megértették azt, amit

a sorsukból politikai tőkét kovácsolni kívánó utókor nem képes fel fogni, hogy nincs rá

elfogadható magyarázat, mit kerestek a magyar katonák a Don-kanyarban”-írja.

Az ő részletes kutatómunkájára támaszkodva a teljes magyar területről,a Don-kanyarnál és a világháború során

Európa egész területéről szovjet fogságba esett magyar,magyar származású vagy a magyar hadseregben harcolók száma 500 ezerre tehető.Ezek között megtalálhatóak csehek,szlovákok,románok,németek,ukránok és még számtalan más nemzetiségű akik a megváltozott határok miatt vagy a német és magyar hadseregben való szolgálatuk miatt „magyar”besorolást kaptak.Ebből 210 ezret még 1945-ben szabadon engedtek anélkül,hogy valaha is a Szovjetunió területére léptek volna.A fennmaradó 300 ezer fogoly pedig a háború lezárását követően 1948-ig(a természetes és egyéb halálozási rátát figyelembe véve)hazakerült a Kárpát medence különböző országaiba.1948 végére 7500 magyar vagy annak tartott hadifogolyt tartottak számon a Szovjetunió területén.

hadifoglyokMindeközben nemcsak Nemere de az egész világ megfeledkezik a Nyugati hadifogságba esettek számáról és viszontagságos sorsáról.A kapitalista hazugság és propaganda gépezet melyhez mérhető nincs még egy a világon teljes homályba és feledésbe taszította a kultúra,szabadság és emberiesség bajnokainak tartott nyugati szövetségesek által hadifogságban tartottak kegyetlen sorsát(csak Európában 8000 hadifogoly és jóvátételi tábort üzemeltettek a győztes nyugati hatalmak).Ezek közül is kiemelkedik Franciaország aki a háború befejeztével 2 millió hadifoglyot kért jóvátételi munkára a szövetségesektől és ebből egymilliót meg is kapott.Ebből 50 ezer volt magyar úgy,hogy Magyarország és Franciaország a háború alatt nem is állt hadiállapotban egymással!

A „bolsevik rém”-képpel elhomályosított agyú magyar hadifoglyok szinte boldogan vonultak a francia munkaszolgálati táborokba,hogy sikerült elkerülniük a szovjet hadifogságot.Az ott uralkodó áldatlan állapotok és hírhedt kegyetlenkedések,erőszakos besorozások a francia idegenlégióba azonban hamar elfoszlatta minden reményüket.A szörnyű bánásmód és éhezés következtében néhány hónap alatt minden hetedik fogoly meghalt.Voltak akik a kegyetlen bánásmód elől önként soroztatták be magukat az idegenlégióba és kerültek Vietnamba ahol ezrével pusztultak el kényszerből harcolva a francia érdekekért.

Természetesen erről manapság szinte tabu beszélni és divattá vált csak a Szovjetunióba került hadifoglyokról és sorsukról rémmeséket gyártani.

 

Bottka Roland

TI ÍRTÁTOK

ADY ENDRE: A TŰZ MÁRCIUSA

Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre

Háború a vörös csillag ellen

Megjelent "az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslat, amelyet Lázár János és Semjén Zsolt

"Demokrácia védelme"?

Nemrégiben egy ígéretes, nagyobb lélegzetű tanulmány két bevezető fejezete jelent meg a Frontoldalon „PlalylA” „tollából” „Demokrácia védelme” címmel. A cikkeket viharos vita követte, aminek nyomán az
Baloldali Hírlevél
Ha megadod a neved és az e-mail címed, elküldjük számodra a baloldal híreit. Feliratkozáshoz kattints a Subsrcibe gombra
Name
Email *

KULTÚRA

No thumbnail available

Nemere, a dezinformátor-3.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét,világra gyakorolt hatását és benne Lenin szerepét
70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

70 éve szabadult fel Budapest - dicsőség a magyar és szovjet hősöknek!

Hazánk Felszabadítása a több mint két évtizedes fasiszta uralom alól 1944 őszén
No thumbnail available

Petőfi Sándor: RESPUBLIKA

Respublika, szabadság gyermeke S szabadság anyja, világ jótevője, Ki bujdosol, mint a Rákócziak, Köszöntelek a
Légy szerző!
Légy szerző!