Nemere,a dezinformátor-6.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

stalinA Sztálin korszak Nemere nagy adu-ásza könyve során.Ez az a rész melyben igazán kiélheti és szabadjára engedheti kommunizmus iránti gyűlöletét.Minden eszközzel igyekszik a Sztálini terrort azonosítani és összemosni a kommunista eszmével.Manipulatív írásának egyik eszköze a sokakat ma is érzékenyen érintő nagy ukrajnai éhínség,tudatos népírtásnak való beállítása.Az 1932-33-as nagy ukrajnai éhínséget(holodomor)ma sok helyen-20 ország fogadta el hivatalosan is népírtásként-és a köztudat is egyre inkább népirtásként értékeli.A holodomort az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése elítélte zárónyilatkozatában de nem fogadta el azt az állítást mely szerint célja az Ukrán nemzet tudatos kiirtása lett volna.André Liebich a genfi Nemzetközi Tanulmányok Intézetének munkatársa a szovjet utódállamok szakértője,aki behatóan és mindenre kiterjedően vizsgálta ezt a korszakot így vélekedett arról mennyire lehet népirtásnak tekinteni és a holokausztal összefüggésbe hozni a holodomort:

Amikor népirtásról beszélünk, különösen a 30-as évekkel összefüggésben, akkor elsősorban a holokausztra gondolunk. A különbség az, hogy a holodomor nemcsak az ukrán népet sújtotta, hanem más népeket is Ukrajnában, sőt határain túl is – Kazahsztánban és Oroszországban. Ráadásul a holokauszt arra irányult, hogy kiirtsanak egy népet, míg a holodomornak – bár tagadhatatlan, hogy milliók estek áldozatául – nem az volt a célja, hogy eltüntesse a föld színéről az ukrán népet. –

Nem is volt az.A 30-as évek elején tomboló súlyos aszály valamint a mezőgazdaság kötelező kollektivizálásának következménye volt,melyet Sztálin parancsára vezettek be és a Szovjetunió teljes területére vonatkozott.Ugyan úgy érintette az orosz,belorusz,kazah és moldáv területeket is.Egyetlen célja pedig a teljes szovjet lakosság(főképp a városi proletariátus)élelmezési gondjainak a megoldása volt.A Sztálini gazdaságpolitika a kollektivizálás valóban közrejátszott és sok áldozatot követelt.Azonban az egyesek szerint 10-20 milliós de még a holodomort a holokausztal összehasonlítani akaró Nemere 6-7 milliós embervesztesége is erősen túlzó.Független szakértők és források 3-3,5 millió áldozatot tekintenek hitelesnek melyből azonban a ténylegesen éhhalált szenvedők száma 2 millióra tehető.A fennmaradó majd ugyanennyi áldozatot az általános rossz egészségi állapot következtében fellépő betegségek és a tífusz szedte(melynek önmagában félmillió áldozata volt).Mindenképp figyelembe kell venni azt is,hogy a kötelező beszolgáltatások nélkül az ország más területein és a városokban talán még ennél magasabb áldozatot követelt volna az aszály és az azt kiváltó éhínség.

171px-Sergei_KirovAz 1936-38-as Nagy Terror bevezetésének tekintett Kirov gyilkosságról sem tisztázott minden részlet.Az erre ügyet sem vető Nemere azonban tényként tálalja,hogy Sztálin a gyilkosság megrendelője.

”Sztálin,ma már ismert módon végeztetett komolyan szóba jövő vetélytársával,Kirovval,majd pedig a Kirov-gyilkosság ürügyén megvádolta régi elvtársait és barátait…”-írja a soha sehol minden kétséget kizáróan nem bizonyított elméletet az író.

Szergej Kirov a leningrádi pártszervezet elnöke volt mely posztra maga Sztálin nevezte ki 1926-ban.Az 1930-as évek elejére a kulákokkal leszámoltak,Trockijt kiűzték az országból.Sztálin hatalma erőteljes és vitathatatlan volt.Ekkor történik a gyilkosság.Több szemszögből is vizsgálható a Kirov gyilkosság.Maga a merénylő Leonyid Nyikolajev egy 30 éves pártbeli volt akinek pártbeli karrierje épp akkor ért véget.Pártagságát is megvonták és többször került személyes összetűzésbe Kirovval akit nem csak okolt sikertelenségéért de felesége Milda Draule a Leningrádi pártvezető szeretője is volt.Ezt a tényt támasztja alá,hogy a merénylő miután 3 lövéssel végzett Kirovval felkiáltott:”Bosszút álltam!”-és megpróbált magával is végezni,sikertelenül.A kihallgatásán vallottak és a személyes naplójában leírtak(melyek 2009.december elseje óta nyilvánosan bárki számára hozzáférhetőek) is mind ezt támasztják alá.Azonban ezeket sem lehet tényként kezelni hisz Sztálinnak is érdekében állhatott Kirov eltüntetése.A pártban egyre többen szorgalmazták(titokban)Sztálin eltávolítását a főtitkári posztról és helyére Kirovot szerették volna kinevezni.A merénylet hirtelen felindulásból elkövetett amatőr módja ellenére túl könnyedén hajtotta azt végre Nyikolajev.Ez szintén az előre megszervezettséget bizonyítja vagy legalábbis az NKVD hathatós közreműködését a gyilkosság végrehajtásának a megkönnyítésében.Objektív szemmel nézve a két lehetséges verzió keveréke állhatott a Kirov gyilkosság mögött.Az új dokumentumok tükrében világos,hogy Nyikolajevnek voltak személyes indítékai,másrészről viszont ott vannak a külső szervezkedést igazoló tények is.

Bármelyik elmélet is igaz mindenféleképpen ez váltotta ki a nagy tisztogatási hullámot melynek során Sztálin leszámolt az összes vélt vagy valós politikai ellenfelével.Ürügy volt-e Kirov Sztálin által megrendelt gyilkossága a nagy tisztogatásra?Esetleg az egyébként ebben semmilyen szerepet nem játszó Sztálint ez hajszolta bele paranoiájába aminek hatására mindenkiben ellenséget látott aki körül vette őt?A trockista szervezkedés elmélete mindenesetre a legkevésbé valószínű ám erre hivatkozva tartóztatta le közvetlen régi bajtársait és koncepciós perek keretében végeztette ki őket.Lényegében a teljes vezérkart lefejezte.A kiskatonákig terjedő,egyszeri közlegények ezreinek kivégzése azonban nem igaz.Sok olyan eset is volt amikor a „nagy tisztogatások” alkalmával Jezsov az NKVD vezérének saját,önálló túlkapásai álltak az elkövetett gyilkosságok mögött.A 30-as évek Szovjetuniójának véres belpolitikai történelme valóban sok áldozatot követelt amit csak becsülni lehet és ezek a becslések merőben eltérnek egymástól.Nemere 7 millió elhurcoltról ír és 3 millió áldozatról.A teljes 1924-1953-ig tartó Sztálini diktatúra áldozatainak a számát már-már százmilliós nagyságrendűre becsüli.Ennek azonban ellentmond,hogy a Szovjetunió lakosságának a száma 1926 és 1959 között 149 millióról 208 millióra nőtt.A köztudatban is szereplő kommunizmusnak tulajdonított 100 millió áldozat még Mao-Ce Tung 30 éves uralma alatt eltűnt és kivégeztetett emberek számát összevetve és a világtörténelem teljes 70 éves kommunista időszakát figyelembe véve is erős túlzás.Sztálin politikájának egyik nagy eredménye viszont,hogy a rendkívül elmaradott,a cári uralom,a világháború valamint az intervenció és fehérterror következtében romokban heverő agrár országból a világ egyik legfejlettebb és legerősebb ipari nagyhatalmává tette a Szovjetuniót.

Nemere a 2.világháború kitöréséért ugyan olyan(ha nem nagyobb)felelősséggel vádolja Sztálint mint Hitlert.

„1939 szeptemberében Hitler és Sztálin közösen lerohanták és megszállták Lengyelországot mely területének 51%-a jutott a moszkvai diktátornak és csak 49 a náci führernek.”-írja.

Miután a németek lerohanták Lengyelországot 2 hétre rá a Vörös Hadsereg is átlépi Lengyelország keleti határait a Kelet-Lengyelországban élő ukránok és fehéroroszok védelmére hivatkozva de valójában a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékának eleget téve.

Vizsgáljuk meg azonban ennek előzményeit és okait melyet a könyv szerzője elfelejtett megtenni.

A Szovjetunió megalakulása óta a teljes világ és a nagyhatalmak kereszttüzében állt és azok minden eszközzel igyekeztek eltiporni,megsemmisíteni az államot és magát a kommunista eszmét is.A kapitalista országok melyek az ember és a természet gátlástalan kizsákmányolását,a pénz és a tőke mindenható uralmát érvényesítik a javakat megtermelő munkásosztály felett mindig is a haladó és igazságosabb az ember-ember általi kizsákmányolás,a kiváltságok,társadalmi egyenlőtlenségek megszűnését és egy nemzetek és osztályok nélküli szabad társadalmat jelentő kommunizmus és annak akkor egyetlen gyakorlati megvalósítását célul kitűző Szovjetunió ellen munkálkodtak.

antikominternA Németországban hatalomra kerülő Hitler és annak eszméje a Nemzetiszocializmus(nácizmus) egyik fő célja szintén a kommunizmus teljes megsemmisítése volt.Ezt 1936-ban Németország és Japán az Antikommitern Paktumban szentesítette is melyhez egy évvel később a fasiszta Olaszország is csatlakozott.A kapitalizmus egyik változatának tekinthető és avval azonos-a nagytőke által irányított-gazdasági strukturális alapokon nyugvó a nacionalizmusra és faji felsőbbrendűségre alapuló nácizmus lényegét Georgi Dimitrov a bolgár kommunista párt vezetője határozta meg a legtalálóbban:”A fasizmus a finánctőke,legreakciósabb,legagresszívebb,legsovinisztább csoportjainak nyílt terrorisztikus diktatúrája”

Sztálin lényegében véve minden oldalról fenyegetve volt amit az antikommitern paktum létrejötte után csak betetézett az 1938-as Müncheni egyezmény.Nagy-Britannia,Franciaország,Olaszország és Németország megegyeztek Csehszlovákia feldarabolásáról melyből a később a németek majd szovjetek által megtámadott lengyeleknek is jutott egy kis darabka(az un. Olsa területek).Ekkor még csak gondolatban sincsen a Molotov-Ribbentrop paktum!A háborús előkészületek és területi osztozkodások,tehát már elkezdődtek a németek és a nyugati hatalmak,valamint az antikommunista szövetségesek között.Sztálin joggal tarthatott a kapitalista nyugati hatalmak és a fasiszta tengely támadásától is(főként,hogy Japán már 1938 óta többször is megtámadta a a Szovjetunió keleti határait).Erről valahogy nem csak Nemere de a teljes antikommunista-kapitalista világ szeret megfeledkezni vagy elsiklani a dolog felett.A további területeket bekebelezni akaró Hitler miután a Müncheni egyezményt ratifikáló országok nem támogatták lengyel területek Németországhoz való csatolását,hirtelen nyitni kezd a Szovjetunió felé.Sztálin kapott az alkalmon és a minden oldalról fenyegető veszély,valamint az antikommunista agresszorok ellensúlyozására köttette meg Németországgal a kölcsönös megnemtámadási egyezményt ami a Molotov-Ribbentrop paktum néven híresült el.

A Katyni vérengzésért egyértelműen a Szovjet vezetést teszi felelőssé és ezt egyenesen fasiszta hangvétellel teszi.

„Például a nemzetközi bizottság orvosai és kutatói számára egyértelmű volt,hogy az ott fellelt holttestek,földi maradványok nem kerülhettek a tömegsírokba azon év nyarán,vagyis Július körül,amikor a német Wermacht kemény harcok közepette elérte azt a vidéket.”-írja szinte hősi hódítóként beállítva a nácikat.

6a00e551f08003883401543627f6c4970c-piA „keményen harcoló Wermacht” alakulatok után szorosan haladt az Einsatzgruppe,melynek fő feladata az elfoglalt területeken a zsidók,cigányok,kommunisták és nemzeti érzelmű értelmiség teljes kiirtása volt.Ez az SS vezetése alatt álló félkatonai csoport Kelet-Európában és később a Szovjetunióban tevékenykedett karöltve időnként magával a Wermachtal és a helyi kollaboránsokkal.1940-45 között az Einsatzgruppék és a hozzájuk rendelt Waffen-SS és Wermacht alakulatok 2 millió embert öltek meg közöttük mintegy 1,3 millió zsidót.Lengyelország lerohanása után közvetlenül meg is kezdték a lengyel zsidók,nemzeti érzelműek és az értelmiség legyilkolását.

A Katyni vérengzés elkövetőjeként a mai általánosan elfogadott nézet szerint az NKVD-t terheli a felelősség.A mészárlás kitervelőjeként Lavrentyij Pavlovics Berija állambiztonsági népbiztost az NKVD akkori vezetőjét tartják.Az 1992-ben Jelcin orosz elnök kezdeményezésére Lengyelországnak átadott addig titkos dokumentumok is ezt igazolják.A kivégzésekre tett javaslat dokumentumán Sztálin és a politikai bizottság vezető tagjainak az aláírása szerepel.Ennek eredetiségét azonban sokan vitatják.Egyes elméletek szerint a gyilkosságok egy elenyésző részét valóban az NKVD követte el bosszúból az 1920-ban lengyel hadifogságban meghalt több tízezer szovjet katona miatt.Döntő többségüket azonban az Einsatzgruppe a Szovjetunió megtámadása után végezte ki.Erre többek között egy Ukrajnában feltárt tömegsír(az ukrán nacionalisták által elkövetett tömeggyilkosság helyszíne,amivel kezdetben szintén az NKVD-t szerették volna megvádolni)enged következtetni ahol olyan áldozatokat azonosítottak akit korábban a Katyni vérengzés helyszínén is a hivatalos verzió szerint.Az Orosz ügyészség vizsgálatot is indított a Katyni tömeggyilkosság ügyében az összes addig fellelhető bizonyíték figyelembe vételével és 2004-ben bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást.Sok a fehér folt még Katyn ügyében de a jövő független történészei reméljük egyszer minden kétséget kizáróan fényt derítenek majd a mészárlás elkövetőinek a kilétére és okaira.

nagasakiA világháború további eseményeiről miután a németek lerohanták a szovjetuniót és kezdetét vette a Nagy Honvédő Háború már nem ír egyetlen sort sem Nemere.A világháború végét jelentő amerikai atombomba támadásokat(Hiroshima,Nagasaki)is elfelejti megemlíteni melynek összességében 500.000 ártatlan civil áldozata volt(és részben már erődemonstráció volt a Szovjetunió felé).Azt viszont nem,hogy a szovjet hidrogénbomba megalkotását csak és kizárólag a szovjetek kémtevékenységének állítsa be.Ez részben igaz ugyan de szovjet kutatók nélkül pusztán kémkedéssel nem lehet atombombát gyártani.Másrészről a kémkedést az Egyesült Államok is előszeretettel alkalmazta még saját szövetségesei ellen is.

Szerinte a Szovjetunió Kelet-Európai megszállásának(bár nézőpont kérdése a megszállás-felszabadítás kérdése,melyre később még kitérünk az kétségtelen,hogy ezen országok egy része vállvetve harcolt a Szovjetunió megsemmisítésére törekvő német hadsereggel együtt-köztük Magyarország,Románia és Szlovákia-is)elejét lehetett volna venni ha az atomtitkok nem kerülnek szovjet kézre.Szerinte ez nagyrészt hazaáruló amerikaiak és a nyugati civilizáció elárulóinak köszönhető.

„Másfelől például egész Kelet-Európa,a szovjetek által megszállt népek szabadsága és életszínvonala is ezektől a kémektől függött.Ha ők nem követnek el egyfelől hazaárulást Amerika ellen,másfelöl nem árulják el a nyugati civilizációt,és nem szolgáltatják ki az atomfegyver,majd annak tökéletesített változata,a hidrogénbomba titkait Moszkvának,akkor az USA 1945 után könnyűszerrel rákényszeríthette volna a szovjeteket,hogy vonuljanak vissza erről a területről,és más kontinenseken sem alakulhattak volna ki kommunista rémállamok.”-írja.

A Potsdami konferencián azonban már megegyeztek a győztes hatalmak Európa jövőjének részletkérdésein.Ezen az ugyan abban az évben ledobott amerikai atombomba sem változtatott semmit.Még évekig az USA egyedüli atomhatalom volt a világon,mégsem tudta a Szovjetuniót érdekszféráinak a feladására kényszeríteni.

 

Bottka Roland