Nemere, a dezinformátor-3.rész (egy antikommunista könyv cáfolata)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét,világra gyakorolt hatását és benne Lenin szerepét minden eszközzel igyekeznek bagatellizálni és azt egy maréknyi puccsista véletlenszerű győzelmének beállítani. Nemere a Defizinformátor-a kommunizmus hazugságai című könyvében nem tesz mást, csak meglovagolja ezt az áramlatot és a már kitaposott ösvényen halad, hogy manipulálja olvasóközönségét. Erőtlen probálkozás a kezdetnek szánt „Nem volt októberi mert novemberben volt”…-bevezető gondolata.

Nehéz megállapítani, hogy tájékozatlanság vagy szándékos rosszindulat vezérelte őt, amikor megalkotta e mondatot.Oroszországban 1918 januárjában vezették be a Gergely-naptárt, melyet ha visszamenőleg alkalmazzuk azt, akkor valóban november 7-i dátumra esik a forradalom.A forradalom lezajlásának idején azonban még az akkor használatos Julián naptár szerint vezették az időszámítást az országban, ami akkor október 25.-ét mutatott. Teljesen természetes, hogy az eseményeket egy ország a saját időszámításához dátumozza.

 Nemere szerint szerint 3 nagy csoportra oszthatóak a forradalommal kapcsolatos hazugságok.

1.A Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezére Lenin elvtárs volt.

„A kommunista ideológia úgy állította be Lenint,mint egy nagy népvezért,egyben bölcset,jóságos atyát és filozófust,ugyanakkor halált megvetően bátor forradalmárt és karizmatikus népvezért.”-írja nemere.

Lenin sosem állított ilyent magáról. Történelmi szerepét a későbbi generációk igazolták és ők tekintették Lenint (sok más harcostársához hasonlóan) a szocialista forradalom vezéralakjának. Lenin,Trockij,Zinovjev,Buharin a szocialista forradalom továbbvitelét tűzték ki célul. A szovjetek (tanácsok) már február folyamán megalakultak a gyárakban,munkahelyeken és a katonai alakulatoknál.ed9f2d3ae1ec134da565da571ebe1f6cLenin az Állam és Forradalom című művében kidolgozta a forradalmi hatalomátvétel gyakorlati elveit, melynek kivitelezése a Szentpétervári Forradalmi Katonai Bizottság feladata lett.Trockij szerepe a forradalom irányításában, gyakorlati kivitelezésében vitathatatlan. Lenin nélkül azonban-akinek egész élete, addigi munkájának,erőfeszítésének és harcának betetőzése volt az októberi forradalom-soha nem jutott volna el odáig a munkásmozgalom,hogy megalakuljon a világ első szocialista-munkásállama.Trockij és Lenin tehát mindketten nélkülözhetetlenek voltak ahhoz,hogy az addig elnyomott és kizsákmányolt néprétegek kerülhettek hatalomra Oroszországban.

Nemere azt írja könyvében, hogy az illegalitás éveiben Lenin kihasználta a Nyugat-Európai országok minden előnyét és kényelmét. Vígan élt,hogy egy olyan rendszert tervezzen meg,amely épp a szabadságszerető országokat fenyegette. Felsorolásában szerepel: London,Párizs és München is.

Érdemes elgondolkozni Nagy-Britannia,Franciaország és Németország szabadságszerető politikáján az imperializmus tetőfokán a 19.század végén a 20.század elején.A szabadságról alkotott fogalmuk igen szubjektív, annak gyakorlati alkalmazása pedig nagyon korlátozott lehetett, hiszen csakis a fehér bőrű, keresztény, polgári lakosságra terjedt ki, miközben ez a három ország(valamint az Egyesült Államok,Japán és még Olaszország is) lényegében a teljes bolygót feltérképezte és felosztotta különböző érdekszférákra egymás között.

Elnyomásuktól és kizsákmányolásuktól az egész világ szenvedett. A Brit Birodalom a századfordulón eléri legnagyobb kiterjedését a Föld teljes területének a 20 százalékát birtokolja(India,Kanada,Ausztrália,Új-Zéland valamint Afrikában észak-déli sávban Egyiptomtól Szudánon és Rhodesián át Dél-Afrikáig óriási területeket) benne a teljes emberi népesség 25 százalékával.Franciaország(Marokkó,Algéria,Tunézia,Francia Nyugat-Afrika,Madagaszkár és Indokína)is kiépítették saját birodalmukat miután a 18.századra az összes gyarmatukat elvették a britek.Németország pedig késői megalakulásának okán(Kamerun,Német Kelet.Afrika,Német Délnyugat-Afrika,Csendes-oceán bizonyos részei és a Közel-Kelet)nagyfokú erőszakossággal valósította meg imperialista törekvéseit.A szabadságot ezen gyarmatbirodalmak lakosainak csak néhány százaléka élvezhette, a nagy többség számára maga a pokol volt.

Nemere a kommunistákat az 1917-es februári és októberi forradalom összemosásával is megvádolja.Természetesen a két forradalom jellege teljesen különböző.A februári polgári (kapitalista) forradalom bár a cárt lemondásra kényszerítette, lényeges társadalmi változást nem hozott. Az ideiglenes kormány élükön Lvov herceggel (mely lényegében átmentette a régi hatalmi elitet az új cár nélküli”polgári” társadalomba) az első világháborúban való részvétel folytatása mellett döntött. A földosztás eszük ágában sem volt. Az igazságtalan feudális rendszert nem számolta fel és a legégetőbb problémákra nem tudott és nem is akart megoldást találni. Ezekre a kérdésekre a bolsevikok adták meg a leghatározottabb választ.A két forradalom összemosása tehát semmiképp nem állhat a kommunisták érdekében.

lenin22.Nemere szerint hazugság, hogy a forradalom a nép és a proletariátus nagy megmozdulása volt.

Nemere -ahogyan sokan mások-igyekszik a forradalmat úgy beállítani, mintha az a legkevésbé sem élvezte volna a társadalom támogatását és csak egy kis csoport véletlenszerű győzelme lett volna.

”…senki ne higgye,hogy annak idején orosz földön egy népi forradalom zajlott le,amely nagy tömegeket mozgatott meg.Azon a bizonyos októberi napon Szentpétervár lakossága észre sem vette,hogy megtörtént a hatalomátvétel!Senki nem volt tudatában annak,hogy a kommunisták megszerezték a hatalmat…”

Természetesen egy ilyen hatalmas országban-több százmillió lakossal-lehetetlen lett volna véghezvinni a forradalmat társadalmi támogatás nélkül.Az Ideiglenes Kormány politikája semmilyen pozitív változást nem hozott a nyomorgó tömegek számára, akik fokozatosan kiábrándultak a februári forradalom okozta mámorból, majd a számukra valódi alternatívát jelentő szovjetek felé fordultak.

Az alulról szerveződő szovjetek a munkások és parasztok körében óriási népszerűségre tettek szert.Tüntetéseket szerveztek, amiken nagy tömegek mozdultak meg a béke,a földosztás és egyéb szociális vívmányok kiharcolása érdekében.Végül a munkások,parasztok és nyomorgók többsége már az ideiglenes kormány menesztését és a hatalom szovjetkézbe adását támogatta. Bár az októberi forradalom kulcsmomentuma Szentpéterváron történt, maga a forradalom nem korlátozódott erre az egyetlen városra és hamar szétterjedt az ország többi területén, gyors győzelmet aratva.

Nemere szerint hazugság. hogy a kommunisták a forradalom révén a cártól és az arisztokratáktól vették el a hatalmat és adták azt a dolgozó nép kezébe

A februári kapitalista forradalom a cár lemondása ellenére társadalomszerkezeti változást nem hozott és már ekkortól kezdve munkások és parasztok tömegei támadták a régi rendszer egészét,a feudális előjogokat,a régi állam intézményeit,a nagybirtokos osztály és a tiszti kaszt társadalmi státuszát,privilégiumait,melyek változatlanul fennmaradtak a februári forradalom után is.Az októberi forradalom a hatalmat az arisztokratáktól és a cári rendszert restaurálni akaró erőktől ragadta el és helyezte azt az alulról szerveződött munkásokból és parasztokból álló szovjetek kezébe.

A szocialista forradalom jelentőségét és győzelmének körülményeit elferdíteni szándékozó próbálkozások Nemere könyvében időnként már goebbelsi magasságokba emelkedő propagandagépezetté fajulnak és szinte minden egyes oldalon a kapitalista rendszer jóságát valamint a kommunista eszme gonoszságát sulykolja az olvasó fejébe. Az antikommunizmus ellen egyetlen fegyver van: a tanulás, a történelmi tények ismerete.

Bottka Roland, Népi Front