Kommunizmus V.

Az emberi társadalom egyedeinek egymás elleni harca a kommunizmus történelmi feltételeinek dialektikájából magyarázható. A természettel folytatott anyagcseréhez, az emberi létezés bővített újratermeléséhez megfelelő nagyságú szabad területre van szükség. A fejlődés kezdeti fokán, az őskommunizmusnak megfelelő termelési módban a népesség száma és az életteret biztosító természeti terület nagysága között viszonylagos egyensúly áll fenn. A vadászterület védelme minden élőlény ösztöneiben gyökerezik. Így van ez az állatvilágban is, amelyből az ember származik. Amint felbomlik ez az egyensúly, megkezdődik a faj egyes csoportjai között a területvédelemért vagy területszerzésért folyó, egymás elleni küzdelem. A népesség számának növekedése nyomán, a földművelés és állattenyésztés megjelenésével, a munkamegosztás kibővülése és széles körű elterjedése magával hozza a magántulajdon megjelenését, az osztálytársadalom kialakulását, az egyes népek területének megszerzése és a rajta élők leigázása céljából indított rablóhadjáratok megindulását. Ezzel együtt alakul ki a munkamegosztás következtében az egyes társadalmakon belül létrejövő osztályok között az osztályharc is. Ennek első formája a nemek közötti munkamegosztás nyomán az anyajogú társadalom felbomlása, az apajogú társadalom létrejötte és ezzel a női nem elnyomása. A kommunizmus a gazdasági-társadalmi fejlődés során azonban nem tűnik el nyomtalanul, egyes elemei a különböző  termelési módokon alapuló, későbbi társadalmi alakulatokban is tovább élnek. A történelmi változások során, az egyenlőtlen fejlődés következtében, adott objektív feltételek mellett kialakuló gazdasági-társadalmi alakulatok jönnek létre, aminek az a következménye, hogy viszonylag tág időhatárok között, különböző termelési módok és társadalmi viszonyok egyidejű egymás mellett élése figyelhető meg. Egyes népcsoportok megrekednek bizonyos fejlettségi szinten, más népcsoportok viszont fejlettebb termelési módra térnek át. A fejlettebb népek leigázzák a viszonylag gyengébb és elmaradottabb népeket, így nemcsak az osztálytársadalom osztályai és tagjai közötti egyenlőtlenségek, hanem az egyes népek közötti egyenlőtlenségek is növekednek. Az ember-ember elleni harc a népek és nemzetek szintjén teljesedik ki. Az egyes nemzetek szigorúan körülhatárolt területeken, országokban élnek, természeti kincseiket termelő módon kiaknázzák, egymással kereskednek, egymás ellen területszerző háborúkat viselnek. A gazdasági és társadalmi elkülönüléshez a nemzetek szerinti elkülönülés társul. A történelmi fejlődés során egyes termelési módok túlsúlyba kerülnek, de a korábbiak is megmaradnak a fejlődésben lemaradó népeknél, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a gazdasági fejlődésben élen járó nemzetekkel szemben. Megindul a fejletlenebb népeknek a történelmi lemaradás felszámolásáért folytatott harca az őket elnyomó és kizsákmányoló fejlettebb népek ellen. Az egyenlőtlen fejlődés ellentmondásának feloldása egy viszonylag globalizált világrend megszületésében valósul meg az adott kor legfejlettebb termelési módjának bázisán. Mivel az egyes társadalmakon belüli és a nemzetek közötti munkamegosztás és elkülönülés okozta egyenlőtlenségek ezen a szinten még nem szűnnek meg, a társadalmi osztályharc és a nemzetek között a geopolitikai dominanciáért folytatott küzdelem tovább folyik. Amikor ezek az egyenlőtlenségek eltűnnek, akkor már egy, az objektív gazdasági-társadalmi feltételek és a társadalmi osztályharc által kikényszerített, magasabb fokú termelési mód valósul meg globális szinten, ami a kommunizmus kiteljesedésének alapja lehet. A kommunizmus, mint az emberi társadalom legősibb, legtermészetesebb és legalapvetőbb szervezete valamilyen formában mindvégig jelen van a különböző társadalmakban a történelem folyamán. Az osztályharc során, adott fejlődési fokon és társadalmi körülmények között mindig ennek valamilyen fokon való kibontakoztatására irányulnak a törekvések. Általánossá azonban csak a gazdasági és társadalmi ellentmondások feloldása révén, meghatározott objektív feltételek mellett válhat, ami nem jelenti azt, hogy korábbi fejlődési szintekre való visszaesés nem következhet be, ha ennek objektív kényszerítő körülményei kialakulnak. A kommunizmus legteljesebb kibontakozásának feltételei tehát az árutermelés meghaladása, a pénz- és piaci viszonyok megszűnése, a nemzetek elkülönülésének feloldása az országhatárok lebomlása révén. A kommunizmus csak akkor teljesedhet ki, ha az emberiség a Földön mint egységes területen egységes társadalommá válik. Ennek első és alapvető feltétele a kommunizmus gazdaságpolitikájának globális megvalósulása.

Németh Attila