Fegyverrel a hazáért! – X. rész

“Nekünk, a magyar társadalom józan erőinek kell leginkább tisztában lennünk a múltunk igaz mivoltával, hogy képesek legyünk megóvni hazánk ifjúságát az egészséges történelemtudat tervszerű fellazításától, végső soron annak fasizálására irányuló törekvésektől.  Ennek szellemében indul útjára, s jelentkezik minden hétfőn a Frontoldal online hasábjain a „Fegyverrel a hazáért” c. cikksorozat 94 hétfői napon át, 94 olyan munkásmozgalmi hős partizán emléke előtt tisztelegve, s azt megidézve, akiket sok más magyar antifasiszta ellenállóval egyetemben, aljas és becstelen szándékai, illetve működése érdekében lázasan igyekszik velünk feledtetni a jelenkori tőkés hatalom.

Historia est magistra vitae! – A történelem az élet tanítómestere!” 

 

 

Dr. Gyarmati Mihály:

 

Miskolcon született, 1914. április 8-án, kispolgári értelmiségi családban. 1932 őszén a bécsi egyetem orvosi fakultására került, mint diák. Világnézete további alakulására döntő hatással volt az 1934 februári bécsi munkásfelkelés vérbefojtása. Még ebben az évben jelentkezett a Kommunisták Magyarországi Pártja bécsi szemináriumára.  E tanfolyam vezetője ez időben Erdős Péter volt, a felszabadulás utáni idők neves magyar közgazdásza.

Tanulmányait félbeszakítva 1938. április 9.-én – Az Anschluss után közel 1 hónappal-  hazatért Magyarországra. Bécsi tartózkodása utolsó évét az Eppinger Klinikán töltötte, s idehaza is belgyógyász kívánt lenni.  Ezért a budapesti Szabolcs utcai kórház belgyógyászatán kapott fizetés nélküli munkalehetőséget,  tovább tanulás céljából.  Innen azonban két hónap múlva baloldali beállítottsága miatt eltávolították.

Dr. Gyarmati Mihály
                  Dr. Gyarmati Mihály

Ezután Miskolcra került, s itt vált gyermekorvossá, az Erzsébet kórházban. Itt dolgozott 1938 nyarától 1942 nyaráig fizetés nélkül. Ennek okán megélhetését, ha szűkösen is de angol nyelvtanítással volt kénytelen fedezni.

1942-nyarán munkaszolgálatra behívták, s a németek által megszállt Ukrajnába vitték. Az itt tapasztalt embertelenség megerősítette benne az elhatározást, ha egyszer módja adódik, átáll a partizánokhoz. 1943 december 14-én leszerelték.

Leszerelése napján kapcsolatba lépett Miskolcon Kopácsi Józseffel azért, hogy megkezdjék a Bükk hegységben a rejtett bunkerek kiépítését, s az élelmiszerek kijuttatását. Sajnos, csak az elhatározásig jutottak, mivel Kopácsit 3 napon belül letartóztatták, s közben megtörtént 1944 tavaszán Magyarország német katonai megszállása is. Ez idő alatt megpróbált Miskolcon a baloldaliak s az üldözöttek körében agitálni, hogy vonuljanak illegalitásba. 1944 nyarának derekán kiszabadult Kopácsi József, s lehetővé vált, hogy aktívabbak legyenek. Diósgyőr-Majláton (Közvetlen az erdő alatt) kibéreltek egy távol eső nagy házat, s ez alatt tágas fejtett bunkert készítettek, s megkezdték az emberek mentését. Ezzel egyidőben fegyverek beszerzésére is gondoltak. Hozzájuk kerültek, s együtt szabadultak fel: Oszip István, az 1942. évi vasgyári béketüntetés szervezője, aki 1945-ben Borsod megye főispánja lett, Bedő László alezredes, Márkus Dezső, aki nyugdíjazásáig külügyi szolgálatban volt, valamint Világ Miklós újságíró.

A bujkálás utolsó hónapjában ők rejtették azt a szovjet katonát aki Diósgyőrben Dancza Lajos padlására menekült, s egy éjszaka áthozták hozzájuk. Az élelmezésről többen gondoskodtak, köztük Rónai Sándor és Mráz Ferenc családjai. Többször felkereste őket Nyírő Sándor, és a tragikus sorsú Barbai Ferenc is.

1944 szeptember végén kapcsolatot találtak Tóth Béla (Budapesti lakos) szabósegéddel, akit az illegális kommunista párt küldött ki azért, hogy az ellenállási mozgalmat megszervezze Borsodban. 1944 nyarán Tóth Béla irányításával A munkásság helyi vezetőinek bevonásával megalakult a MOKAN (Magyarországi Kommunisták Antináci Komitéja). A MOKAN népfrontos alapon jött létre, s a hatóköre több száz emberre terjedt ki.

Dr. Gyarmati Mihály feladata az esetleges orvosi ellátás lett. Amikor a MOKAN egyik csoportja feltérképezte a Miskolcon lévő német ütegek állását, ezt az anyagot Orosz Kálmán, Bánhegyi Béla és egy harmadik társuk Diósgyőrön keresztül juttatták el a hegygerincen levő szovjet alakulathoz. Ezen akciónak volt köszönhető, hogy a szovjetek néhány óra alatt kilőtték a német ütegeket, s Miskolc házait megkímélték a nagyobb pusztulástól.

Visszafelé a diósgyőri várrom közelében Orosz Kálmán, Bánhegyi Béla és társuk súlyos tűzharcba keveredett, s Bánhegyi súlyos tüdőlövést kapott. Az életét Dr. Gyarmati Mihály gyors és bátor segítségadása mentette meg, aki 2 km-t tett meg a szovjet és német arcvonal közti pokoli viszonyok között, hogy a sebesültek segítségére lehessen.

  1. december 3-án felszabadultak. Gyarmati új feladatot kapott. Összekötő lett a szovjetek s a MOKAN között. Szovjet partnere egy bizonyos Kalinovszki, Leningrádi matematika tanár volt. Közreműködött a Miskolc-Lillafüred közti közút megtisztításában, amit a németek vasúti eszközökkel és járművekkel torlaszoltak el.
  2. december 6-án hazatért Miskolcra. A Magyar Kommunista Párt központjától két fontos feladatot kapott. Az egyik a Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Szabad Szakszervezetének a megszervezése, a másik a gyógyító munka megindítása a városban. A Párt, a szakszervezeti munka, a gyógyítás mellett készült az orvosi szakvizsgái letételére, s 1946 decemberében Budapesten államvizsgázott.

1952 elején a Párt javaslatára, az Egészségügyi Minisztérium Egerbe helyezi át, ahol átveszi a gyermekosztály vezetését.

Áthelyezése után 2 évig vezeti a politikai gazdasági tanfolyamot az egri kórházban, majd kooptálják a megyei szakszervezetbe, s a kórházi pártszervezet elnökévé is választják.

1956 után belépett a munkásőrségbe, ahonnan 1965-ben tartalékállományba vonult. 1957-ben pedig a Magyar Partizán Szövetség  Heves megyei elnöke lett.

24 éven át végzett kimagasló gyógyító munkát Egerben, s 62 évesen vonult nyugdíjba. Haláláig Egerben élt.

 

Kiemelkedő orvosi pályája  és sokoldalú munkásmozgalmi tevékenysége elismeréseként megkapta a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet, a Magyar Partizán Emlékérmet, a Szocialista Munkáért Érdemrendet, a Heves megye Egészségügyéért kitüntetést, és a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet.

Forrás:  Beránné Nemes Éva: A MOKAN-KOMITÉ  története. – kézirat 1979.-ből

 

 

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára