Tovább dagad a BKK-botrány

A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont (BKK) on­line ér­té­ke­sí­tési rend­sze­ré­nek be­ve­ze­té­se­kor ki­ala­kult hely­zet tisz­tá­zá­sára Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter vizs­gá­la­tot ren­delt el a kö­zös­ségi

Continue reading »