A tömegek támogatása nélkül nem építhető fel a szocializmus, avagy mi vezetett az MSZMP bukásához?

A Kommunsta.NET egykor szebb napokat látott oldalán 2010-ben felkerült egy írás, amely az MSZMP szétesésének okait taglalja. Nemrég érkezett a cikkhez egy nagyon jó hozzászólás is, ami tömören összefoglalja a Magyar Szocialista Munkáspárt és a kádári szocializmus (törvényszerű?) bukásának miértjét. Napjainkban, amikor a magyar kommunista mozgalom válságát éli és a megalkuvó politika (opportunizmus), valamin a dogmatikus, szektás gondolkodásmód egyaránt ideológiai posványba taszítja a kommunistákat, szükség van a higgadt, marxista-leninista elveken nyugvó önkritikára és szembenézésre a szocializmus építésében elkövetett hibákkal kapcsolatban. Enélkül a  szocializmus eszméje soha nem válhat ismét a jövő alternatívájává, hanem megmarad annak, amit ma legtöbb ember számára jelent: egy letűnt korszakot, a múltat. Íme az eredeti írás “Szerecsen” nevű felhasználó tollából az MSZMP bukásáról:

1.) A 70-es évek közepétől folyamatosan veszített forradalmi bázisából. Egyre kevesebb volt a pártba önként munkásként jelentkező és felvételre kerültek száma. Egyre több technokrata műszaki, középvezető került munkásként a párt soraiba. Az adminisztratív felvételi stop, a karrierjüket MSZMP-vel összekötni törekvők pártba jutásának megnehezítése, ebben a rétegben is egyre több sértett kívülállót eredményezett. Számos napjainkban is hangoztatott tévképzet forrása ez, amely az MSZMP tagsággal magyarázta a karrier lehetőséget, holott ennek csekély igazsága volt.
A ténylegesen fizikai erejükből élők szakmai és pártvezetőiket ugyanabban a személyben találták meg, konfliktusaik feloldására nem maradt érdemi lehetőség.

Grósz Károly

2.) Az MSZMP egyre torzabb – forradalmi bázisához képest – összetételét a közbenső pártszervek összetétele visszatükrözte, sőt helyenként még tovább torzította. Egyre kevesebb kétkezi került az üzemi, a területi pártszervek soraiba. Fokozatosan nőtt a szakadék a valóság és a döntést hozó pártszervezetek között.

3.)A végső csapást a munkahelyi és lakóhelyi alapszervezetek egymáshoz való viszonyában történő adminisztratív beavatkozás okozta. A munkahelyi alapszervezetben lévő nyugdíjasok lakóhelyük szerinti átjelentkezésre kötelezése. Tapasztalt párttagok kerültek, nagy arányban a légüres térbe. A lakóhelyi alapszervezetek helyzetét nem ismerők, elvesztették életük színhelyét jelentő munkahelyi környezetüket. Az általános az volt, hogy munkahely és lakóhely földrajzilag eltért.

Itt pedig névtelen “Vendég” kiegészítő hozzászólása:

Tisztelt Szerecsen! Természetesen az Ön által említett, a párt struktúrájában, szervezési, tömegkapcsolataiban, tagfelvételi, káderpolitikájában bekövetkezett helytelen elvek és módszerek is hozzájárultak az MSZMP és a szocializmus bukásához.Alapvető okot azonban már Lenin meghatározta, amikor megállapította, hogy amennyiben az új munkásállam gazdasága bizonyos belátható időn belül nem lesz képes termelékenységben utolérni, majd lehagyni a kapitalista rendszer gazdaságának termelékenységét, törvényszerűen meg fog bukni. Lenin mint dialektikus materialista tudta, hogy a társadalmi rendszerek alfája hosszabb távon a termelőerők és a termelési viszonyok milyensége. Bizonyos kedvező társadalmi és külső események fennállása esetében a politika, mint a felépítmény egyik eleme rövid távon képes a termelőerők és termelési viszonyok fejlettségi szintjénél fejlettebb társadalmi modellt is létrehozni, hosszú távon azonban, ha a termelőerők és termelési viszonyok nem zárkóznak fel a modell felépítményi szintjéhez, az új rendszer törvényszerűen megbukik. A szocializmus építésében elkövetett szubjektív bűnök és hibák főleg a Sztálin által meghonosított repressziós hatalomgyakorlás csak gyorsította a bukást mind a Szovjetunióban, mind nálunk.