Köszönettel emlékezünk és emlékeztetünk

Nem egy szokványos cikket tárok az olvasó elé. Egy rövid kis történetet-eseményt mesélek el. Ezen történet, pillanatnyi párhuzamot nyitva a nagy történelmi távlatokban, egyszerre szól a múltról s jelenről, egyben intő példával is elől jár a jelen és jövő nemzedékek számára.

  1. karácsony első napján Budapest megrettentett, tönkresanyargatott lakossága közt suttogó hír jár: az északról és dél felől győzelmesen előrenyomuló szovjet seregek, áthatolhatatlan gyűrűbe fogták a fővárosban garázdálkodó náci és nyilas csapatokat.

    A Dicsőség Érdemrend három fokozata. (Jobbról balra: I-IIi
    A Dicsőség Érdemrend három fokozata.(Jobbról balra: I-III)

Néhány nap múlva a napról napra sokasodó katonaszökevények titokban itt is ott is mutogatják a Gyömrő környéki Szovjet Parancsnokság felhívását. „Honvédek!” (áll a főbelövés terhe mellett kabátujjba, vagy sapkabélésbe sodort papírszeleteken) „Ne engedjétek, hogy a fasiszták a szépséges Budapestet védőbástyául  használják a megvert Hitler-csapatok számára! Fordítsátok fegyvereiteket valódi ellenségeitek, a hitleristák és Szálasi bandája ellen!”

Mint tudjuk kevesen, túl kevesen hallották, vagy akarták meghallani az intő szavakat, nem a német fasiszta hordákon, és magyar vazallusaikon múlott, hogy sikerült elkerülni a főváros teljes megsemmisülését.

A szovjet harcosok, a lelkes hős parlamenterek lemészárlásáért, emellett a közel 20 ezer szovjet település megsemmisítéséért, és lakosságának lemészárlásáért nem a főváros népén állottak bosszút, nem törölték el prózai egyszerűséggel azt a föld színéről, hanem a sokkal nagyobb véráldozatot követelő utcai harcot választva géppuskafészekről géppuskafészekre, házról házra, pincéről pincére haladva semmisítették meg a fasisztákat.

A végtelen Szovjetunió minden sarkából származó sok százezernyi szovjet katona:oroszok, ukránok, kazahok, üzbégek, tatárok, örmények nagy népek s apró törzsek fiai és lányai indultak el otthonukból, hogy a hóban-fagyban, véres csatákban, folyókon, síkokon, bérceken áthatolva hazánkat, népünket is megszabadítsák a fasiszta fenevadtól.

Olga Cheglakova és Juhász Norbert
Olga Cheglakova és Juhász Norbert

Sok tízezer szovjet katona gyászolta már ekkor szülőjét, hitvesét, testvérét, jegyesét, gyermekét, kik irtózatos véget értek, leltek elborzasztó halált, mely esetek sokaságából nem egy száradt hitvány, fasiszta uraitól elzüllesztett, elaljasodott honfitársaink lelkén is.

Valamint ezer meg ezer, szinte megszámlálhatatlanul sok ifjú hagyta otthon kedvesét, családját, egyáltalán szeretteit, akiket sosem látott viszont, mert vérét itt ontotta, s lelte halálát hősként, az akkori „szövetségesei” és hűtlen fiai által elárult magyar nép felszabadításában. Ezen hazánknak szabadságáért, vérüket ontott  hősök soraiban leljük a fiatal orosz származású, kazahsztáni  lakóhelyéről besorozott Petr Szkripnyikov őrmestert is.

A Szovjet Vörös Hadsereg őrmestere, Budapest és Pest megye felszabadítása során halt hősi halált 70 évvel ezelőtt.

Petr Szkripnyikov otthon maradt családtagjai mindösszesen egyetlen értesítést kaptak 1945. tavaszán, miszerint harc közben életét vesztette, holtteste pedig nem került elő.

Ezt már Olga Cheglakova, Szkripnyikov őrmester egyik ma élő leszármazottja meséli számomra, a Népi Front legutóbbi Győzelem Napja ünnepsége után nem sokkal, még május hónapban.    Több hónapnyi tájékozódás, kutatás után sikerült csak némileg bővebb, a család ma élő tagjai számára egészen új információkhoz jutni. Írott és képi dokumentációkhoz, a szóban forgó személyről. Többek között arról, hogy Petr Szkripnyikov  igen sokszor tett tanúbizonyságot elszántságáról, bátorságáról a fasisztákkal vívott harcban, nagyszerű érdemeket szerezve, melyek elismeréseként egy magas rangú kitüntetés, a Dicsőség Érdemrend  birtokosává is válhatott.

"Szkripnyikov elvtárs különösen kitüntette magát a Nyitra, illetve Vág folyón történt átkeléskor. Mindannyiszor, amikor parancsnokának utasítására felderítésben járt, hogy felderítse a folyókon történő átkelésre legalkalmasabb pontokat, feladatait mindig pontosan és határidőre teljesítette – így járulva hozzá a közös ügy sikeréhez. Majd 1945.-ben a Pezinek településért vívott harcok során Szripnyikov elvtárs, egy lovasroham alatt, saját kezűleg ejtett foglyul három fasiszta tisztet, akik egy gödörben rejtőzködtek el. Lefegyverezve a három tisztet az ezredtörzshöz kísérte őket."
A Szovjet Vörös Hadsereg egy korabeli dokumentumának tanúsága szerint:  “Szkripnyikov elvtárs különösen kitüntette magát a Nyitra, illetve Vág folyón történt átkeléskor. Mindannyiszor, amikor parancsnokának utasítására felderítésben járt, hogy felderítse a folyókon történő átkelésre legalkalmasabb pontokat, feladatait mindig pontosan és határidőre teljesítette – így járulva hozzá a közös ügy sikeréhez. Majd 1945-ben, a Pezinek településért vívott harcok során Szkripnyikov elvtárs, egy lovasroham alatt, saját kezűleg ejtett foglyul három fasiszta tisztet, akik egy gödörben rejtőzködtek. Lefegyverezte a három tisztet, majd az ezredtörzshöz kísérte őket.”

Az adatok részletes feltárásában segédkezett számomra Andrej Ogoljuk hadisírkutató, akinek ezúton is köszönetemet fejezem ki munkájáért, önzetlen segítségnyújtásáért.

A kutatás befejeztével arra az elhatározásra jutottam, méltóképp kell megtörténjen a Népi Front, a magyar kommunisták pártjának tagjai nevében is a tisztelet, mindazonáltal a köszönet megnyilvánulása az elhunyt szovjet hős hozzátartozói felé. Ily módon készült el a néhai Szkripnyikov őrmester kitüntetésének, a Dicsőség Érdemrend II. fokozatának, pontos és hiteles másolata, egy adományozó emléklap társaságában. A kitüntetést és az emléklapot a Kazahsztánból hazánkba látogató Olga Cheglakova személyesen vette át a napokban Budapesten. Az emléklap általam íródott az alábbi sorokkal:

“Engem ért az igen nagy megtiszteltetés hogy átadhatom számodra, közeli hozzátartozód a néhai Petr Szkripnyikov, a Szovjet Vörös Hadsereg őrmestere kitüntetésének, a Dicsőség Érdemrend II. fokozatának pontos mását.

A Népi Front nevében átadott emléklap és az egykori Dicsőség Érdemrend másolata
A Népi Front nevében átadott emléklap, és Szkripnyikov őrmester Dicsőség Érdemrendjének  másolata

Annak a Dicsőség Érdemrendnek mása ez, melyet Szkripnyikov őrmester a Nagy Honvédő Háborúban tanúsított bátorsága és hősiessége elismeréseként vehetett át feletteseitől még 1942-évben.

Megszámlálni is nehéz, s talán nem is lehet, hányszor lobban föl bennünk az őszinte hálának tiszta lángja, valahányszor arra gondolunk mekkora áldozatot hozott a föld népeinek szabadságáért, és biztonságáért, boldogabb jövőjéért az egykori Szovjetunió családjainak sokmilliós tábora.

Petr Szkripnyikov 1945-ben hősi halált halt, Magyarországnak a fasiszta hordák rabigája alóli felszabadításában. A legdrágábbat, az életét adta egy idegen ország háborúba és gyalázatba hajtott népéért, hogy az megmenekülhessen a német nemzetiszocialisták, a nyilaskeresztes nemzetvesztők és hazaárulók karmaiból.

Szkripnyikov őrmester, és általában véve a szovjet katona hősiessége nélkül nem valószínű, hogy napjainkban magyar emberek élhetnének ebben az országban.

A szovjet katona arca a magyar nép számára az életet, a felszabadítást jelentette. Évtizedekkel a felszabadulás után, nekünk a jövőt és a reményt jelképezi.”

Az  Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériumának adatai szerint, Európa 24 országának területein közel 3 millió szovjet katona esett el. Csak Magyarország felszabadításában több mint 140 ezer fő. Jómagam gyakran teszek említést arról, hogy a történelmünk egyben életünk tanítómestere is. Ne legyenek illúzióink, a történelem mindaddig képes önmagát megismételni, és meg is teszi azt, míg nem vagyunk képesek belőle tanulni, levonni a megfelelő konzekvenciákat. Napjainkban ahogy a szélsőséges, fasiszta eszmék egyre inkább terjednek, ezáltal növekszik a most felnövekvő, és utánunk jövő generációkra irányuló fenyegetés, az egyetlen ami gátat szabhat történelmünk egyes vészkorszakainak újbóli feltámadásában, a tudatos és hiteles történelmi emlékezet, mely nem engedi a feledést, a fasizmus feltámadásának melegágyát térnyerésében.

Juhász Norbert

Népi Front

egri titkára